Privacy verklaring van AWie Werving & Selectie:

Interim management, Werving & Selectie, arbeidsbemiddeling, uitzenden en detacheren is mensenwerk waarbij betrouwbaarheid en vertrouwen van groot belang zijn. Dat heeft AWie Werving & Selectie hoog in het vaandel staan.

Dit is de privacy verklaring van AWie Werving & Selectie, ook handelend onder de naam AWie, gevestigd te Alphen aan den Rijn, verder te noemen AWie.

AWie:

AWie verleent diensten op interim basis aan bedrijven, organisaties en personen, te denken valt o.a. aan interim management en coaching en training. Daarnaast vervult AWie vacatures op basis van Werving & Selectie, Detachering en Uitzending.

Wij verzamelen persoonsgegevensgegevens van personen werkzaam bij onze opdrachtgevers, bijvoorbeeld contactpersonen, van sollicitanten en van potentiële kandidaten, zowel ZZP-ers, als personen in loondienst of personen die (latent) een baan zoeken en van mensen die via AWie aan bemiddelingsprocedures deelnemen of hebben deelgenomen.

Waarom we dat doen:

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening zoals genoemd interim management en bemiddeling en plaatsing van kandidaten op basis van Werving & Selectie, detachering, uitzending, in- en doorleen en coaching mogelijk te maken. We doen dat:

 • Om u te kunnen benaderen en u aanbiedingen te kunnen doen;
 • Om u van dienst te kunnen zijn door u, uw organisatie of bedrijf voor te kunnen stellen aan een kandidaat of kandidaten;
 • Om u als kandidaat voor te kunnen stellen aan een bedrijf of organisatie of anderszins van dienst te zijn;
 • Om een overeenkomst met u op te kunnen stellen;
 • Om de overeenkomst die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • Om een deugdelijke administratie te kunnen voeren inclusief facturatie en betaling;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen, dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging.

Hieronder gaan we in op de volgende zaken:

 • Bewaartermijnen
 • Beveiliging
 • Uw rechten
 • Gegevensverstrekking
 • Gegevens van bestaande en mogelijk toekomstige zakelijke relaties
 • Gegevens van kandidaten
 • Vragen, opmerkingen, klachten en tips: Contact

Bewaartermijnen:

AWie bewaart alle gegevens tenminste zolang als wettelijk gezien noodzakelijk is. AWie zal de meeste gegevens minimaal 10 jaar bewaren of langer indien dit nodig is om de dienstverlening vorm te kunnen (blijven) geven of aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Beveiliging:

AWie doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden die uw gegevens verwerken en die namens AWie haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is AWie met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat u zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van uw computerapparatuur en/of telefoon en van uw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico.

AWie maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Besluiten worden altijd persoonlijk genomen.

Uw rechten:

 • U heeft te allen tijde het recht om bij AWie op te vragen welke gegevens AWie van u heeft. Hiertoe moet AWie wel in staat zijn uw identiteit vast te stellen zodat AWie zeker weet dat we uw gegevens aan uzelf verstrekken;
 • U heeft ten allen tijde het recht uw gegevens, indien deze foutief zijn, te corrigeren;
 • U heeft te alen tijde het recht AWie te verzoeken uw gegevens te verwijderen. AWie zal hier gehoor aan geven mits AWie een belang heeft om niet aan uw verzoek te voldoen, bijvoorbeeld omdat AWie dan niet of niet meer aan wettelijke verplichtingen kan voldoen;
 • U heeft het recht om uw gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van uw gegevens in te trekken. AWie zal hier gehoor aan geven zolang AWie aan de wettelijke verplichtingen kan blijven voldoen.
 • U heeft te alen tijde het recht om een klacht in te dienen bij AWie of bij een privacy toezichthouder;
 • U heeft te allen tijde het recht om AWie te vragen vanuit welke bron AWie uw gegevens heeft verkregen.

Indien u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten dan verzoeken wij u contact op te nemen met AWie.

Gegevensverstrekking:

Uiteraard staat het u te allen tijde vrij om al dan niet gegevens aan AWie te verstrekken. Indien u gegevens verstrekt dan gaat u er automatisch mee akkoord dat wij deze vastleggen en verwerken. Indien u er voor kiest geen gegevens te verstrekken of om gegevens te laten verwijderen dan kan het zijn dat AWie u niet (meer) van dienst kan zijn. Wij kunnen dan ook niet meer vastleggen dat u bijvoorbeeld niet benaderd wenst te worden.

Gegevens van bestaande en mogelijk toekomstige zakelijke relaties:

Waarom we u gegevens vastleggen en verwerken:

 • Om u persoonlijk en schriftelijk te kunnen benaderen;
 • Om u persoonlijk en schriftelijk aanbiedingen te kunnen doen;
 • Om overeenkomsten met u te kunnen sluiten;
 • Om de zakelijke relatie met u te kunnen onderhouden en met u te kunnen communiceren;
 • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om te kunnen factureren;
 • Om vast te kunnen leggen indien u geen berichten van ons wenst te ontvangen;
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften.

Wanneer leggen we uw persoonlijke gegevens vast en verwerken deze:

 • Als u ons deze toestuurt of aan ons doorgeeft;
 • Als wij uw gegevens doorkrijgen van kandidaten omdat u mogelijk als referent op kunt treden;
 • Als wij uw gegevens via internet (o.a. maar niet uitsluitend social media) verkrijgen en het vermoeden hebben dat wij u persoonlijk of het bedrijf/de organisatie waar u voorwerkt op zakelijk gebied van dienst kunnen zijn.

Met wie kan AWie uw gegevens delen:

 • Met mogelijke kandidaten;
 • Met eventuele onderaannemers;
 • Met eventuele backoffice dienstverleners;
 • Aan een ieder aan wie wij uw gegevens moeten verstrekken op basis van een eventueel gerechtelijk bevel of vonnis of andere wettelijke basis;
 • Uitsluitend met bovengenoemden binnen de EU.

Gegevens van kandidaten:

Onder kandidaten verstaan wij kandidaten die zich bij AWie aanmelden, kandidaten die in bemiddeling zijn of zijn geweest en potentiële kandidaten welke AWie zou kunnen bemiddelen.

Waarom we uw gegevens vastleggen:

 • Om u persoonlijk en schriftelijk te kunnen benaderen;
 • Om u persoonlijk en schriftelijk aanbiedingen te kunnen doen;
 • Om met u te kunnen communiceren, digitaal, telefonisch en persoonlijk.
 • Om overeenkomsten met u te kunnen sluiten;
 • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u, indien van toepassing, uit te kunnen (laten) betalen;
 • Om eventueel vast te kunnen leggen indien u geen berichten van ons wenst te ontvangen;
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften.

Wanneer leggen we uw persoonlijke gegevens vast en verwerken deze:

 • Als u ons deze toestuurt of aan ons doorgeeft;
 • Als wij uw gegevens doorkrijgen van kandidaten omdat u mogelijk als referent op kunt treden;
 • Als wij uw gegevens van derden krijgen omdat u wellicht interesse heeft in onze dienstverlening;
 • Als wij uw gegevens via internet (o.a. maar niet uitsluitend social media) verkrijgen en het vermoeden hebben dat wij u kunnen bemiddelen of anderszins van dienst kunnen zijn;
 • Als u via ons gaat werken.

Van kandidaten kunnen wij mogelijk de volgende informatie vastleggen en verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats);
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Land (nationaliteit);
 • Contactgegevens zoals o.a. telefoonnummer en e-mailadres;
 • Curriculum Vitae zoals aan ons is versterkt of zoals op basis van verkregen informatie door ons is opgesteld;
 • Gevolgde opleidingen, cursussen en trainingen eventueel inclusief diploma’s en certificaten;
 • Werkervaring, stages en vrijwilligerswerk;
 • Talenkennis;
 • Referenties en referentieverslagen;
 • Getuigschriften;
 • Beschikbaarheid;
 • Reisbereidheid;
 • Rijbewijs en vervoersmogelijkheden;
 • Assessmentinformatie of andere testverslagen;
 • Persoonlijke foto;
 • Sollicitatiebrieven
 • Al het andere wat door u aan ons voor zakelijke doeleinden verstrekt wordt.

Indien u via AWie te werk wordt gesteld kunnen daar de volgende zaken bijkomen:

 • Alle zaken om u te werk te mogen stellen en om u uit te kunnen betalen, zoals
  • Kopie van geldig identiteitsbewijs;
  • Uw burgerservicenummer (BSN);
  • Kopie bankpas en ingangsdatum bankgegevens;
 • Indien gewenst door de opdrachtgever of op basis va neen andere verplichting een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en andere screeningsuitslagen;
 • Werkvergunning en verblijfsvergunning (indien nodig);
 • Met u gesloten overeenkomsten;
 • Loonstroken, jaaropgaven, loonbelastingverklaringen en declaraties;
 • Gegevens over verlof, ziekte, uitkeringssituatie, verzuim en pensioen;
 • Correspondentie, klachten, waarschuwingen, verslagen van beoordelings- of functioneringsgesprekken, persoonlijke aantekeningen;
 • Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor onze personeels-, salaris- en verzuimadministratie.

Met wie kan AWie uw persoonlijke gegevens delen:

 • Met (potentiele) opdrachtgevers;
 • Met eventuele onderaannemers, zoals o.a. maar niet uitsluitend test- en opleidingsbureaus en administratiekantoren;
 • Met overheidsinstanties;
 • Aan een ieder aan wie wij deze moeten verstrekken op basis van een eventueel gerechtelijk bevel of vonnis of op basis van enig andere wettelijke basis;
 • Uitsluitend met bovengenoemden binnen de EU.

Vragen, opmerkingen, klachten en tips: Contact:

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact met AWie opnemen. De contactgegevens staan op onze website www.awie.nl.

Heeft u een klacht dan horen wij dat graag persoonlijk van u. Allereerst om uw klacht zo snel mogelijk weg te nemen en u verder te kunnen helpen. Maar daarnaast ook om onze dienstverlening en processen te kunnen verbeteren.

Uiteraard zijn tips ook van harte welkom.